Déterminer le sexe

Hermanni sexeSexage steppeMale ou femelle testudo graecaSulcata sexeSexage marginataPardalis sexeRadiata sexeSexage cheloinodis carbonaria